(1)
Энхтайван, Д.; Авирмэд, Э. МОНГОЛ ОРНЫ ТӨВ БҮСИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ӨӨРЧЛӨЛТ, ЛАНДШАФТ-НУТАГ ДЭВСГЭРИЙН ЗОХИСТОЙ БҮСЧЛЭЛ. Proc. Mong. Acad. Sci. 2016, 54, 35-43.