[1]
Б, Б. and М, Н. 2017. Дунд масштабын геоморфологийн зураг боловсруулах аргазүйн асуудалд. Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences. 57, 221 (May 2017), 82–92. DOI:https://doi.org/10.5564/pmas.v57i221.755.