[1]
Ц, Б., Б, Х., Шабанова, В.Е., Васильева, Е.И., Г, О. and Ц, Ц. 2017. Индексийн аргуудыг хөрсний хүнд элементийн бохирдлын үнэлгээнд хэрэглэсэн үр дүнгээс. Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences. 57, 221 (May 2017), 18–28. DOI:https://doi.org/10.5564/pmas.v57i221.749.