Л, О., and Д. Ё. “БӨМБӨГӨРИЙН УЛААН ОМГИЙН ЯМААНЫ УДАМ ҮНДЭСЛЭГЧ УХНЫГ СОНГОСОН СУДАЛГААНЫ ЗАРИМ ҮР ДҮН”. Mongolian Journal of Agricultural Sciences, vol. 20, no. 01, June 2017, pp. 61-66, doi:10.5564/mjas.v20i01.777.