О, А., О. Э, А. А, and Б. П. “ТЭХИЙН ШЭЭГ 3 БЭЛДМЭЛИЙН ЭЛЭГ ХАМГААЛАХ ҮЙЛДЛИЙГ СУДАЛСАН ДҮН”. Mongolian Journal of Agricultural Sciences, vol. 20, no. 01, June 2017, pp. 34-38, doi:10.5564/mjas.v20i01.772.