[1]
Chetvertakova Е. V. and Y. V. Abaza, “Qualitative indicators of sperm bulls of spermogonial jsc ‘krasnoyarskugol’”, Mong. J. Agric. Sci., vol. 22, no. 03, pp. 26–28, May 2018.