[1]
А. Б and М. Д, “ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН БҮРТГЭЛ, МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМИЙН ХӨГЖҮҮЛЭЛТ ‘ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ИХ СУРГУУЛИЙН ЖИШЭЭН ДЭЭР’”, Mong. J. Agric. Sci., vol. 20, no. 01, pp. 147–152, Jun. 2017.