[1]
Ж. М, Б. Б, and Э. В, “УЛААН ХАЛЬСТ САРМИС (ALLIUM SATIVUM L.)-ЫГ МЕРИСТЕМИЙН ӨСГӨВРИЙН АРГААР ГАРГАН АВСАН ДҮН”, Mong. J. Agric. Sci., vol. 20, no. 01, pp. 116–122, Jun. 2017.