[1]
О. Л and Д. Ё, “БӨМБӨГӨРИЙН УЛААН ОМГИЙН ЯМААНЫ УДАМ ҮНДЭСЛЭГЧ УХНЫГ СОНГОСОН СУДАЛГААНЫ ЗАРИМ ҮР ДҮН”, Mong. J. Agric. Sci., vol. 20, no. 01, pp. 61–66, Jun. 2017.