[1]
А. О, О. Э, А. А, and Б. П, “ТЭХИЙН ШЭЭГ 3 БЭЛДМЭЛИЙН ЭЛЭГ ХАМГААЛАХ ҮЙЛДЛИЙГ СУДАЛСАН ДҮН”, Mong. J. Agric. Sci., vol. 20, no. 01, pp. 34–38, Jun. 2017.