[1]
А. Т, Г. Г, and А. А, “ТЭЖЭЭЛИЙН ХОМСДОЛ, ХҮЙТНИЙ СТРЕССИЙН ҮЕД БЭЛЧЭЭРИЙН ЯМААНЫ БӨӨРНИЙ ДЭЭД БУЛЧИРХАЙН БИЧИЛ БҮТЦИЙГ СУДАЛСАН ДҮНГЭЭС”, Mong. J. Agric. Sci., vol. 20, no. 01, pp. 16–20, Jun. 2017.