[1]
У. Хишигдалай, “МОНГОЛЫН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ЗОРИХ ГАЗРУУДЫН ӨРСӨЛДӨХ ЧАДВАРЫН ЭРЭМБИЙН ҮНЭЛГЭЭ”, Mong. J. Agric. Sci., vol. 14, no. 1, pp. 235–241, Feb. 2016.