[1]
С. Лхагвасүрэн and Ч. Бямбадорж, “МАШИН ТРАКТОРЫН УГСРААНЫ ЭЭЛЖИЙН ЦАГ АШИГЛАЛТАД НӨЛӨӨЛӨХ ЗАРИМ ХҮЧИН ЗҮЙЛИЙГ ШИНЖЛЭХ”, Mong. J. Agric. Sci., vol. 14, no. 1, pp. 168–172, Feb. 2016.