[1]
Ц. Цэенханд, Т. Батсүх, and Б. Биньеэ, “УЛЗ ГОЛ ОРЧМЫН ХОНИНЫ АЖ АХУЙ БИОЛОГИЙН ЗАРИМ ОНЦЛОГ”, Mong. J. Agric. Sci., vol. 14, no. 1, pp. 65–69, Feb. 2016.