М, Ж., Б, Б. and В, Э. (2017) “УЛААН ХАЛЬСТ САРМИС (ALLIUM SATIVUM L.)-ЫГ МЕРИСТЕМИЙН ӨСГӨВРИЙН АРГААР ГАРГАН АВСАН ДҮН”, Mongolian Journal of Agricultural Sciences, 20(01), pp. 116–122. doi: 10.5564/mjas.v20i01.786.