О, А., Э, О., А, А. and П, Б. (2017) “ТЭХИЙН ШЭЭГ 3 БЭЛДМЭЛИЙН ЭЛЭГ ХАМГААЛАХ ҮЙЛДЛИЙГ СУДАЛСАН ДҮН”, Mongolian Journal of Agricultural Sciences, 20(01), pp. 34–38. doi: 10.5564/mjas.v20i01.772.