Т, А., Г, Г. and А, А. (2017) “ТЭЖЭЭЛИЙН ХОМСДОЛ, ХҮЙТНИЙ СТРЕССИЙН ҮЕД БЭЛЧЭЭРИЙН ЯМААНЫ БӨӨРНИЙ ДЭЭД БУЛЧИРХАЙН БИЧИЛ БҮТЦИЙГ СУДАЛСАН ДҮНГЭЭС”, Mongolian Journal of Agricultural Sciences, 20(01), pp. 16–20. doi: 10.5564/mjas.v20i01.769.