Л, О., & Ё, Д. (2017). БӨМБӨГӨРИЙН УЛААН ОМГИЙН ЯМААНЫ УДАМ ҮНДЭСЛЭГЧ УХНЫГ СОНГОСОН СУДАЛГААНЫ ЗАРИМ ҮР ДҮН. Mongolian Journal of Agricultural Sciences, 20(01), 61–66. https://doi.org/10.5564/mjas.v20i01.777