О, А., Э, О., А, А., & П, Б. (2017). ТЭХИЙН ШЭЭГ 3 БЭЛДМЭЛИЙН ЭЛЭГ ХАМГААЛАХ ҮЙЛДЛИЙГ СУДАЛСАН ДҮН. Mongolian Journal of Agricultural Sciences, 20(01), 34–38. https://doi.org/10.5564/mjas.v20i01.772