Т, А., Г, Г., & А, А. (2017). ТЭЖЭЭЛИЙН ХОМСДОЛ, ХҮЙТНИЙ СТРЕССИЙН ҮЕД БЭЛЧЭЭРИЙН ЯМААНЫ БӨӨРНИЙ ДЭЭД БУЛЧИРХАЙН БИЧИЛ БҮТЦИЙГ СУДАЛСАН ДҮНГЭЭС. Mongolian Journal of Agricultural Sciences, 20(01), 16–20. https://doi.org/10.5564/mjas.v20i01.769