Мижиддорж, Ж. (2016). УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТ, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙД ТҮҮНИЙ ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨ, ХҮНСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ. Mongolian Journal of Agricultural Sciences, 14(1), 251–257. https://doi.org/10.5564/mjas.v14i1.615