Насан-Ариун, П., & Нарандэлгэр, Ц. (2016). САРМИСНЫ СОРТ, ДЭЭЖҮҮДИЙН АЖ АХУЙ, БИОЛОГИЙН ОНЦЛОГИЙГ СУДАЛСАН ДҮН. Mongolian Journal of Agricultural Sciences, 14(1), 113–118. https://doi.org/10.5564/mjas.v14i1.590