(1)
М, Ж.; Б, Б.; В, Э. УЛААН ХАЛЬСТ САРМИС (ALLIUM SATIVUM L.)-ЫГ МЕРИСТЕМИЙН ӨСГӨВРИЙН АРГААР ГАРГАН АВСАН ДҮН. Mong. J. Agric. Sci. 2017, 20, 116-122.