(1)
Ц, Ө.; Б, Г.; М, Ж.; Б, М. ЭГ-СЭЛЭНГЭ МӨРНИЙ ЗЭВЭГ Brachymystax Lenok, (Pallas,1773) ЗАГАСНЫ СУДАЛГААНЫ ДҮНГЭЭС. Mong. J. Agric. Sci. 2017, 20, 86-90.