(1)
О, А.; Э, О.; А, А.; П, Б. ТЭХИЙН ШЭЭГ 3 БЭЛДМЭЛИЙН ЭЛЭГ ХАМГААЛАХ ҮЙЛДЛИЙГ СУДАЛСАН ДҮН. Mong. J. Agric. Sci. 2017, 20, 34-38.