(1)
Батнаран, Х.; Төрбат, Т.; Батхуяг, Б. МОНГОЛ ОРНЫ УНАГАН ЗҮЙЛ (MONGOLOTMETHIS GOBIENSIS GOBIENSIS BYE-BIENKO, 1948) ЦАРЦААНЫТАРХАЛТЫГ СУДАЛСАН ДҮНГЭЭС. Mong. J. Agric. Sci. 2016, 14, 130-134.