(1)
Насан-Ариун, П.; Нарандэлгэр, Ц. САРМИСНЫ СОРТ, ДЭЭЖҮҮДИЙН АЖ АХУЙ, БИОЛОГИЙН ОНЦЛОГИЙГ СУДАЛСАН ДҮН. Mong. J. Agric. Sci. 2016, 14, 113-118.