(1)
Сансаргэрэл, Ц.; Мягмарсүрэн, Я. БУУДАЙН ЗАРИМ ЗҮЙЛҮҮДИЙН СОРТ, ДУГААРУУДЫН УРГАЦ, ТЕХНОЛОГИЙН ЧАНАРЫГ ХАРЬЦУУЛАН СУДАЛСАН ДҮНГЭЭС. Mong. J. Agric. Sci. 2016, 14, 108-112.