[1]
Насан-Ариун, П. and Нарандэлгэр, Ц. 2016. САРМИСНЫ СОРТ, ДЭЭЖҮҮДИЙН АЖ АХУЙ, БИОЛОГИЙН ОНЦЛОГИЙГ СУДАЛСАН ДҮН. Mongolian Journal of Agricultural Sciences. 14, 1 (Feb. 2016), 113–118. DOI:https://doi.org/10.5564/mjas.v14i1.590.