[1]
K. Mandukhai, “ИВОЛГИЙН ДАЦАНЫ ТҮҮХЭН ТОЙМООС”, J. Int. Stud., no. 2, Jan. 2015.