[1]
Т. Р, “‘Монголын төмөр замын хөгжлийн асуудлууд’ эрдэм шинжилгээний хурал болов”, J. Int. Stud., no. 3, pp. 119–120, Sep. 2013.