[1]
О. Бакич, “И.Я.Коростовецийн өдрийн тэмдэглэлийн түүх”, J. Int. Stud., vol. 3, no. 97, pp. 35–37, Jun. 2021.