(1)
Mandukhai, K. ИВОЛГИЙН ДАЦАНЫ ТҮҮХЭН ТОЙМООС. J. Int. Stud. 2015.