(1)
Р, Т. “Монголын төмөр замын хөгжлийн асуудлууд” эрдэм шинжилгээний хурал болов. J. Int. Stud. 2013, 119-120.