(1)
Бакич, О. И.Я.Коростовецийн өдрийн тэмдэглэлийн түүх. J. Int. Stud. 2021, 3, 35-37.