1.
Enkhtuya M, Nasanjargal S, Ulziidelger B, Ganchimeg Y. The study of adsorption activity of chromium ion (Cr(VI)) in chitosan based new materials. Himi, him. tehnol. hùrèèlèngijn èrdèm šinžilgèènij bùtèèl [Internet]. 2022 Dec. 27 [cited 2024 Jun. 14];10(10):58-64. Available from: https://www.mongoliajol.info/index.php/BICCT/article/view/2595