[1]
J. Dorjbat, “Evaluation of biological activity and toxicity of extracts from Cuscuta chinensis”, Himi, him. tehnol. hùrèèlèngijn èrdèm šinžilgèènij bùtèèl, vol. 4, no. 9, pp. 40–46, Dec. 2021.