[1]
B. Daariimaa, “Water quality analysis of tuul river around the Ulaanbaatar city area”, Himi, him. tehnol. hùrèèlèngijn èrdèm šinžilgèènij bùtèèl, vol. 4, no. 9, pp. 33–39, Dec. 2021.