[1]
G. Ariunaa, G. Burmaa, S. Nyamdelger, B. Altansukh, M. Nazgul, and T.-U. Narangarav, “Some results of studies on leaching of toxic elements in Asgat polymetallic concentrate”, Himi, him. tehnol. hùrèèlèngijn èrdèm šinžilgèènij bùtèèl, vol. 4, no. 9, pp. 17–25, Dec. 2021.