[1]
D. Mungunnaran, L. Munkhgerel, M. Odonchimeg, D. Regdel, and E. Namjil, “Optimization of the polysaccharide extraction process from natural raw materials”, Himi, him. tehnol. hùrèèlèngijn èrdèm šinžilgèènij bùtèèl, vol. 10, no. 10, pp. 17–23, Dec. 2022.