[1]
N. M and O. G, “Comparative study of some standardization parameters of two samples of Aquilegia sibirica L. aerial parts”, Himi, him. tehnol. hùrèèlèngijn èrdèm šinžilgèènij bùtèèl, no. 8, pp. 20–25, Dec. 2020.