[1]
B. Ch, O. D, and B. O, “Study of geothermometers and chemical composition of hot springs in Zavkhan province”, Himi, him. tehnol. hùrèèlèngijn èrdèm šinžilgèènij bùtèèl, no. 7, pp. 61–67, Dec. 2019.