TS, Z.; D, B.; N, S.-E.; B, O.; S, S.; TS, S.; B, U.; L, J.; E, O. Technological study on the Gravity Processing of Manganese Ore. Bulletin of the Institute of Chemistry and Chemical Technology | Хими, химийн технологийн хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний бүтээл, n. 7, p. 18-22, 25 dez. 2019.