FUGUAN, C.; S, S.; YA, G.-O. Five sesquiterpenes from the root Aucklandia lappa Decne. Bulletin of the Institute of Chemistry and Chemical Technology | Хими, химийн технологийн хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний бүтээл, n. 7, p. 5-11, 25 dez. 2019.