(1)
Uyat, B.; Burenkhangai, D.; Gendenjamts, O.-E.; Ganbaatar, B.; Temuujin, J. Possibility of Obtaining a Porous Silica Material from Khongor-Ovoo Kaolinite by Mechanochemical Activation. Himi, him. tehnol. hùrèèlèngijn èrdèm šinžilgèènij bùtèèl 2022, 10, 112-116.