(1)
Dorjbat, J.; Sanchimeg, B.; Zoljargal, N.; Enkhdelger, B.; Nomin, B.; Anujin, G.; Nandintsetseg, D.; Uranzaya, E.; Zolboo, B.; Altantuul, A.; Yesukhei, E.; Ichinkhorloo, B. Comparative Study of Technology and Results of Immunoglobulin Extraction from Placental Blood Serum and Donor Blood Plasma. Himi, him. tehnol. hùrèèlèngijn èrdèm šinžilgèènij bùtèèl 2022, 10, 107-111.