(1)
Ariunaa, G.; Burmaa, G.; Nyamdelger, S.; Altansukh, B.; Nazgul, M.; Narangarav, T.-U. Some Results of Studies on Leaching of Toxic Elements in Asgat Polymetallic Concentrate. Himi, him. tehnol. hùrèèlèngijn èrdèm šinžilgèènij bùtèèl 2021, 4, 17-25.