(1)
M, N.; G, O. Comparative Study of Some Standardization Parameters of Two Samples of Aquilegia Sibirica L. Aerial Parts. Himi, him. tehnol. hùrèèlèngijn èrdèm šinžilgèènij bùtèèl 2020, 20-25.