(1)
Ch, B.; D, O.; O, B. Study of Geothermometers and Chemical Composition of Hot Springs in Zavkhan Province. Himi, him. tehnol. hùrèèlèngijn èrdèm šinžilgèènij bùtèèl 2019, 61-67.